Jammu & Kashmir Himachal Pradesh Punjab, Haryana, Chandigarh Delhi Uttaranchal Uttar Pradesh Rajasthan
 

Camel Safari

Duration : 06 Days

Code :- T2NRAJ01

 

4 Days Camel Safari Tour

Duration : 04 Days

Code :- T2NRAJ02

 

Complete Rajasthan Tour

Duration : 21 Days

Code :- T2NRAJ03

 

Rajasthan Heritage Tours

Duration : 10 Days

Code :- T2NRAJ04

 

Golden Triangle Tours

Duration : 07 Days

Code :- T2NRAJ05

 

Royal Rajasthan Tour

Duration : 15 Days

Code :- T2NRAJ06

 

Camel Safari

Code:- T2NRAJ01

Duration : 06 Days

Places Covered : jaisalmer - Kuldhara - Massooradi - Dujasar - Chatrail - Roopsi

Day 1 - Jaisalmer - Kuldhara

Day 2 - Kuldhara - Massooradi

Day 3 - Massooradi -Dujasar

Day 4 - Dugasar - Chatrail

Day 5 - Chatrail - Roopsi

Day 6 - Roopsi - Jaisal

 
top